Företagsansvar på Altia

Sjö

Ansvar och utveckling av ansvar är viktiga värderingar för Altia. Våra intressentgrupper intresserar sig allt mer för att företagen handlar på ett ansvarsfullt och transparent sätt. Som en betydande aktör inom branschen vill vi leva upp till dessa förväntningar.

Altias ansvar byggs upp kring fyra hörnstenar:

Altia och kunderna

 • Vi satsar på produkternas kvalitet och säkerhet och vi vill säkerställa att våra produkter är spårbara.
 • Vid tillverkningen av alkoholdrycker använder vi rent grundvatten som en viktig råvara. När vi väljer leverantörer av råvaror, material eller tjänster bedömer vi även deras ansvar.
 • Vi utvecklar vårt produkterbjudande för att svara upp mot intresset för ansvarsfulla produkter, som ekologiska och rättvisemärkta varor.

Altia och samhället

 • Altia understöder rätten och skyldigheten till ansvarsfullt alkoholbruk. Vi lyfter fram detta perspektiv både i vår egen marknadsföring och i samarbete med andra aktörer inom området.
 • Det ligger i Altias, våra kunders och konsumenters intresse att de mänskliga rättigheterna tillgodoses i leveranskedjorna. Vi samarbetar med våra största kunder, de nordiska alkoholmonopolen, för att främja goda arbetsförhållanden och handlar själva enligt samma principer.

Altia och personalen

 • Vi utvecklar ett Altia-ledarskap och satsar på personalens välbefinnande.
 • Det är viktigt att arbetsförmågan och säkerheten i arbetet tillgodoses på alla våra verksamhetsställen.
 • Vi berättar öppet om belöning.

Altia och miljön

 • Vi har förbundit oss att minska vår energiförbrukning och vi investerar i energisparande åtgärder.
 • Vi försöker minska avfallsmängden och öka återvinningen av det avfall som uppkommer. Vi utvecklar våra förpackningar för att göra det lättare för konsumenterna att återvinna och för att minska den miljöbelastning som förpackningarna orsakar.
 • Vi strävar efter att använda mindre vatten och följer upp kvaliteten på avfallsvattnet.
 • Vi ökar effektiviteten i våra logistikfunktioner genom att kombinera transporter av Altias egna och uppdragsgivarnas produkter samt genom att verka nära kunden.

Centrala miljökonsekvenser

Altias viktigaste miljökonsekvenser anknyter till verksamheten i Koskenkorva sädesspritfabrik samt alkoholdrycksfabrikerna i Rajamäki och Tabasalu.

I stödfunktionerna, försäljningen och marknadsföringen i Koskenkorva, Rajamäki och på huvudkontoret i Helsingfors har miljöledningssystemen certifierats i enlighet med ISO 14001-standarden. På Altias fabrik i Tabasalu i Estland följs gällande estniska miljölagar och myndighetsbestämmelser.

Miljösystemen utvecklas med hjälp av regelbundna revisioner samt gemensamma handlingssätt, bland annat harmonisering av bedömningen av miljöaspekter. Energi- och miljöaspekten beaktas vid planeringen och genomförandet av produktionsprocesser och produktiva investeringar.

Våren 2014 gick Altia med i Östersjöåtagandet för att främja ett miljömässigt hållbart jordbruk.

Mindre utsläpp

Mer än 95 procent av klimatpåverkan från produktionsprocessen för starka drycker uppkommer vid etanolproduktion. På vår fabrik i Koskenkorva tillvaratas all koldioxid som uppkommer i processen.

Det nya biokraftverket som byggts i Koskenkorvafabrikens ångproduktion lämpas sig till 100 procent för användning av åkerbiomassor. Det nya kraftverket är det första halmförbränningsverket på industriell skala i Finland, och det halverar koldioxidutsläppen från Koskenkorvafabriken.

Biokraftverkets effekt är 10 megawatt och dess primära bränsle är kornskal som uppstår som en biprodukt vid sädessprit- och stärkelseprocesserna. Skalet motsvarar halm i fråga om både förbränningsteknik och värmevärde. Korn används året runt i anläggningen. Biokraftverket ökar Altias materialeffektivitet, eftersom kornet nu används till nästan 100 procent under produktionen.

Vid ångproduktionen på Koskenkorvafabriken eftersträvas en bränslesjälförsörjningsgrad på upp till 65 procent. I och med det nya kraftverket har torvförbrukningen minskat till nästan en tredjedel. Anläggningen startade i januari 2015.

 

Läs mer om vårt företagsansvar på linkerna nedan.