Naturet – transport och förpackning

Naturet – transport och förpackning

Naturet-logo

Naturet-värmevätskorna klassificeras som brandfarliga, och därför ska bestämmelserna om brandfarliga vätskor följas vid behandlingen av dem. På transport av Naturet-produkterna tillämpas bestämmelserna om transport av farliga ämnen (TFÄ). För transportmängder/transportenheter som överskrider frigränsen krävs även att föraren ett giltigt ADR-körtillstånd.

Vid hanteringen av produkterna Naturet Strong (90 % etanol) och Naturet (60 % etanol) ska skyddsglasögon användas.

 

 

Naturet Strong, Naturet Strong GeoSafe

Naturet, Naturet GeoSafe

Naturet -17 °C, Naturet -17 °C Geosafe

Klassificering i kemikalielagen

Mycket brandfarlig, irriterande

Brandfarlig, irriterande

Brandfarlig

Transportklassificering

UN 1170, Etanollösning, Klass 3

UN 1170, Etanollösning, Klass 3

UN 1170, Etanollösning, Klass 3

Förpackningsgrupp

II

III

III

Frigräns

333 l

1 000 l

1 000 l


Vill du ha mer information om transport av Naturet-produkter? Kontakta vår säkerhetsrådgivare Maarit Malja.

Förpackningsvolymer och -former
Naturet-produkterna fås i olika leveransstorlekar:

  • 18 l dunk
  • 200 l tunna
  • 1 000 l behållare
  • enligt beställning med tankbil

Fråga vår kundtjänst om tillgängliga förpackningar och kom överens om leverans vid en tidpunkt som passar dig.

 

Kontaktpersoner