Personuppgiftspolicy

 

ALTIA INDUSTRIAL PERSONUPPGIFTS- OCH COOKIEPOLICY

1. INTRODUKTION

På Altia åtar vi oss att skydda integriteten hos våra kunder, intressenter och andra kontakter i enlighet med gällande lagar om skydd av personuppgifter. Denna personuppgifts- och cookiepolicy beskriver hur Altia behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss för kundsupport, använder våra tjänster eller interagerar med oss på andra sätt. Den innehåller också information om hur webbplatsanalyser och kakor används på Altia Industrials webbplats.

2. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

2.1 Personuppgiftsansvarig

Altia Oyj, Kabelplatsen 1, 00180 Helsingfors, Finland är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Om du har frågor eller kommentarer kring denna personuppgifts- och kakpolicy kan du kontakta oss på +358 207 013 013 (växel) eller skicka ett e-postmeddelande till dataprivacy@altiagroup.com.

2.2 Rättslig grund och syften för behandlingen

Altia behandlar dina personuppgifter på en eller flera av följande grunder:

- ditt samtycke

- uppfyllande av Altias rättsliga skyldigheter

- fullgörande av ett avtal mellan dig och Altia

- Altias legitima intressen.

Baserat på ovanstående rättsliga grunder kan Altia behandla dina personuppgifter för ett eller flera av följande syften:

- Kundsupport – Vi kan använda dina personuppgifter för att kommunicera med dig när du kontaktar oss för kundsupport. Dina samtal till vårt kundserviceteam kan komma att spelas in och du får i sådana fall information om inspelningen på förhand.

- Marknadsföring – Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för syftena marknadsföring, reklam och PR. Detta kan inkludera att vi kontaktar dig för att informera om nya produkter och tjänster eller allmänt om Altia när vi har ditt samtycke eller det är tillåtet på annat sätt. Vi kan också komma att använda dina personuppgifter för att göra vår kommunikation mer personlig och ge dig mer relevant information, till exempel genom att komma med rekommendationer och visa anpassat innehåll i våra tjänster.

- Transaktioner – Om du är representant för ett företag kan vi behandla dina personuppgifter för att förse detta företag med våra produkter eller tjänster, köpa företagets produkter eller tjänster, eller för att det av andra skäl är nödvändigt för att kunna uppfylla avtalet mellan detta företag och Altia. Vi kan också komma att bokföra dina köp eller försäljningar, uppgifter om betalning och leverans, avtal mellan ditt företag och Altia och andra interaktioner som du har med oss. Observera att alla dessa transaktioner och interaktioner kan ske i företagets namn men ändå inkludera dina personuppgifter i din egenskap av representant.

- Annan företagshantering – Baserat på Altias legitima intressen, och förutsatt att sådana intressen inte åsidosätts av dina intressen, grundläggande rättigheter eller din frihet som registrerad, kan vi behandla dina personuppgifter med syfte att upptäcka, utreda och förebygga olagliga aktiviteter och försvara Altias intressen, till exempel i rättsliga förfaranden.

2.3 Insamlande av uppgifter och lagring

De insamlade uppgifterna inkluderar personuppgifter som du har skickat in till oss (till exempel kontaktuppgifter). Vi lagrar bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för syftena som specificeras ovan, såvida inte tillämplig lagstiftning föreskriver en längre lagringsperiod. Framför allt kan vi komma att lagra dina personuppgifter under den tidsperiod som det krävs för att fastställa, utöva och försvara eventuella juridiska rättigheter.

2.4 Mottagare och utlämning

Dina personuppgifter tas emot av Altias anställda som behöver behandla personuppgifterna för syftena som specificeras ovan. Vi kan lämna ut dina personuppgifter till följande parter:

- Koncernföretag och underleverantörer – Vi kan lämna ut dina personuppgifter till företag inom Altia-koncernen och Altias underleverantörer som behandlar personuppgifter för Altias räkning för syftena som specificeras ovan. Sådana underleverantörer kan inkludera företag som underlättar dina beställningar, budfirmor och företag som analyserar och hanterar vår marknadsföring. Utlämningen kan omfatta användning av resurser och servrar utanför EU/EEA. Om dina personuppgifter överförs utanför EU/EEA, kommer vi att säkerställa att överföringarna följer gällande lagstiftning (bland annat genom att använda Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler).

- Myndigheter  – Det kan krävas att vi lämnar ut dina personuppgifter till myndigheter enligt gällande lagstiftning eller som svar på rättsliga förfaranden.

- Sammanslagningar och förvärv – Vid eventuell försäljning, konsolidering eller omorganisation av vårt företag (till exempel sammanslagningar och förvärv), kan vi om det är lämpligt komma att lämna ut dina personuppgifter till presumtiva eller faktiska köpare eller deras rådgivare.

 

2.5 Dina rättigheter

Rättigheter beträffande behandlingen av dina personuppgifter:

- Rätt att ta tillbaka samtycke – Om och i den grad som behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke, kan du när som helst ta tillbaka detta.

- Rätt till tillgång – Du är berättigad att få information om vilka personuppgifter om dig som finns hos Altia och att få en kopia på dessa personuppgifter.

- Rätt att begära rättelse  – Du har rätt att begära att Altia rättar dina personuppgifter om de är felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt oriktiga, samt rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

- Rätt till borttagning av uppgifter och begränsning av behandlingen – Du kan be Altia att ta bort personuppgifter om dig, eller att begränsa sättet som Altia använder dina personuppgifter på, till exempel om det inte längre finns rättslig grund för behandlingen eller om uppgifterna inte längre behövs för syftet de behandlades för, såvida inte Altia har en juridisk rättighet eller skyldighet att lagra och behandla sådana uppgifter.

- Rätt att göra invändningar – Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter, på rättsliga grunder med koppling till din specifika situation. Altia kan avslå begäran och fortsätta behandlingen på rättslig grund.

- Rätt till dataportabilitet – Under vissa omständigheter har du rätt att få ut personuppgifter som du har tillhandahållit till Altia och att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

- Rätt att anföra klagomål – Du är berättigad att anföra ett klagomål om Altias behandling av personuppgifter eller en påstådd överträdelse av gällande lagar, till kvalificerad dataskyddsmyndighet i EU-landet där du bor eller arbetar.

Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta Altia enligt sektion 2.1 ovan. Om du har prenumererat på vårt nyhetsbrev kan du också avbryta nyhetsbrevet genom en länk som finns på varje nyhetsbrevet. Om du vill anföra ett klagomål är Dataskyddsombudsmannen (www.tietosuoja.fi) den relevanta myndigheten i Finland.

3. WEBBPLATSANALYSER OCH COOKIES PÅ ALTIAINDUSTRIAL.COM

På Altia Industrials webbplats använder vi webbplatsanalyser för att samla in teknisk och annan anonym information om användningen av webbplatsen (till exempel platser, tider och preferenser). Webbplatsen använder också cookies, det vill säga textfiler som placerats på din dator, och cookieliknande filer och tekniker för att analysera hur webbplatsen används. Vi hänvisar allmänt till dessa som ”cookies”. Webbplatsen använder bland annat följande analyser och cookies: DoubleClick, Google Tag Manager, Google Analytics, Visual Website Optimizer och New Relic.

Syftet med att använda webbplatsanalyser och cookies är att förbättra webbplatsen och användarupplevelsen, diagnosticera tekniska problem, analysera trender och administrera webbplatsen. Användningen kan inte, och är inte till för att, identifiera webbplatsens användare. Om du besöker webbplatsen och din webbläsares inställningar godkänner cookies, betraktas det av Altia som samtycke till användning av cookies. Om du inte vill ta emot cookies kan du ställa in din webbläsare så att de inaktiveras. Du bör dock vara medveten om att inaktivering av cookies kan hindra dig från att använda vissa tjänster på webbplatsen.

4. UPPDATERINGAR

Eftersom Altia vill förbättra sin datahantering kontinuerligt kan vi komma att göra ändringar i denna personuppgifts- och kakpolicy. Vi hoppas att du läser personuppgifts- och kakpolicyn emellanåt för att se om några ändringar har gjorts.