Användningsvillkor

ALTIAINDUSTRIAL.COM/SV

ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR WEBBPLATS

 

Tack för att du besöker www.altiaindustrial.fi webbplatsen (nedan ”Webbplats”). Dessa villkor gäller för allt innehåll på Webbplatsen och all användning av Webbplatsen.  Genom att använda Webbplatsen godkänner du dessa villkor. Om du inte godkänner villkoren ska du inte använda Webbplatsen. Webbplatsen drivs av Altia Abp, Kabelplatsen 1, FI-00180 Helsingfors, Finland (postadress: PB 350, FI-00101 Helsingfors, Finland), nedan ”Altia”. Altia kan efter eget gottfinnande när som helst ändra dessa villkor. Vi ber dig kontrollera dessa villkor tidvis, eftersom alla ändringar är bindande för dig som användare av denna Webbplats.

  1. Alla rättigheter och äganderätten (inklusive upphovsrätt och andra immateriella rättigheter) i och till materialet på Webbplatsen (inklusive logotyper, varumärken, texter, foton och grafik) tillhör Altia. När du använder Webbplatsen övergår inga rättigheter eller äganderätter till dig. Alla rättigheter, som inte uttryckligen beviljas i dessa villkor, förbehålls.

 

  1. Du har inte tillstånd att kopiera, dela, framföra, återpublicera, sända eller förmedla något material på Webbplatsen utan ett skriftligt samtycke som Altia gett på förhand för något annat än personligt och icke-kommersiellt bruk. Användningen av pressmeddelanden och övrigt material på webbplatsen är dock tillåten inom offentlig kommunikation, om informationskällan uppges.

 

  1. Allt material på Webbplatsen erbjuds ”som det är”. Altia garanterar inte att det inte uppkommer avbrott eller fel i Webbplatsens funktionalitet, att innehållet är felfritt, exakt eller tillförlitligt eller att Webbplatsen eller servern som möjliggör dess funktion inte innehåller virus eller andra skadliga komponenter. Således tar Altia inom de ramar som lagen tillåter inget ansvar för något påstående eller någon garanti relaterad till Webbplatsen, inklusive garantier för exakthet, fullständighet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-kränkning. Dessutom är Altia, företag som hör till Altia-koncernen eller deras anställda, ledning, aktieägare eller representant inte under några som helst förhållanden ansvariga för skador (inklusive direkta och indirekta skador), förluster, olägenhet eller skada som anknyter till användningen av Webbplatsen eller att Webbplatsen inte fungerar på grund av funktionsstörning, fel, försummelse, funktionsavbrott, defekt, funktionsdröjsmål eller datorvirus. 

 

  1. Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parters webbplatser. Sådana länkar tillhandahålls endast för att bistå dig. Altia har inte kontrollerat alla aktuella webbplatser som hör till tredje part och administrerar inte dessa webbplatser, deras innehåll eller tillgänglighet och är inte ansvarig för dem. Altia ställer således inga garantier för dessa webbplatser eller materialet på dem eller eventuella påföljder av att de används. Om du beslutat att öppna en webbplats som hör till tredje part som det finns en länk till på Webbplatsen, gör du det på eget ansvar.

 

  1. Alla rättigheter och äganderätter, inklusive immateriella rättigheter (inklusive rätten att ändra och överlåta immateriella rättigheter vidare) till alla kommentarer, förslag, idéer (inklusive produkt- och reklamidéer) eller material som levererats via Webbplatsen eller på annat sätt till Altia övergår i Altias ägo. Altia är inte skyldigt att behandla det ifrågavarande materialet konfidentiellt och är inte ansvarig för användning eller distribution av detta material, och behöver inte ge en ersättning, ett arvode eller annat erkännande för ifrågavarande material. Du godkänner att du inte levererar något material som är kränkande, olagligt, hotande, smädligt, nedsättande, diskriminerande, oanständigt, pornografiskt eller hädiskt eller som bryter konfidentialiteten eller integritetsskyddet eller som kan anses vara sådant eller som kan vara brottsligt eller olagligt eller uppmuntra till sådan verksamhet, eller material som innehåller skräppost eller reklam. Du ansvarar för allt material som du skickat, och du bär det fulla ansvaret för sådant material, även dess laglighet, tillförlitlighet och ursprung.

 

  1. Missbruk av Webbplatsen (inklusive hackning) är förbjudet.

 

7.  På dessa villkor tillämpas Finlands lagstiftning och villkoren tolkas i enlighet med Finlands lagstiftning. Tvister i anslutning till dessa villkor behandlas vid en behörig domstol i Finland. Om en meningsskiljaktighet mellan en konsument och Altia inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan konsumenten även hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för avgörande. Innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden för behandling ska konsumenten kontakta konsumentrådgivningen (www.kuluttajaneuvonta.